Μετεγγραφές φοιτητών με σοβαρές παθήσεις έτους 2020-2021

Πέμπτη, 05 Νοεμβρίου 2020

Μετεγγραφές φοιτητών με σοβαρές παθήσεις έτους 2020-2021

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,ότι από την Πέμπτη 05 Νοεμβρίου 2020 έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14.00 μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επίσης φοιτητές που έχουν εγγραφεί μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου
(ΓΕ.Λ.) ή ημερήσιου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) αλλά ανήκουν στην κατηγορία των παθήσεων της υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358) δηλαδή Σακαχρώδης Διαβήτης τύπου 1.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται τις ειδικές εφαρμογές στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου) προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν. 

Ο συνολικός αριθμός των μετεγγραφομένων αυτής της κατηγορίας (κατηγορία των παθήσεων της υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. - Β’ 358) δεν εμπίπτει σε οικονομικά και κοινωνικά κριτηρία, ούτε είναι ίσος με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. ποσοστό θέσεων. Συγκεκριμένα οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη την οποία ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη στην οποία τους παρέχεται ιατρική μέριμνα, σύμφωνα με βεβαίωση της επιτροπής της προαναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα εντός της ίδιας περιφέρειας, οι σχετικές αιτήσεις για μετεγγραφή υποβάλλονται προς την Επιτροπή Κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών, η οποία εξετάζει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου β΄του άρθρου 77 του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄. Μετεγγραφές ειδικών κατηγοριών και κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφές/μετακινήσεις

1. Εκτύπωση της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.
2. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης.
3. Πιστοποιητικό από τις επταμελείς επιτροπές έκδοσης Πιστοποιητικών διαπίστωσης πάθησης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που προβλέπονται στο άρθρο 1 της αριθ.Φ.151/27897/Β6/2014 (Β΄358) κοινής υπουργικής απόφασης στην περίπτωση που ο φοιτητής δικαιούται μετεγγραφής ως πάσχων από κάποια από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, και
4. Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου από την οποία προκύπτει η πόλη, στην οποία παρέχεται στον φοιτητή ιατρική μέριμνα, ή
5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια

 

Επισημαίνεται οτι τα αδέρφια των φοιτητών που ανήκουν στην κατηγορία των σοβαρών παθήσεων της υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), μπορούν να αιτηθούν μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και στην περίπτωση αυτή λαμβάνουν ένα (1) μόριο για κάθε μέλος της οικογένειας του αιτούντος (γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο) το οποίο ανήκει στις παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη σχετική εγκύκλιο.

Η εγκύκλιος των μετεγγραφών σε μορφή pdf 

Το ΦΕΚ για τα αδέλφια-κριτήρια 

Το ΦΕΚ με τις Ειδικές Κατηγορίες 

 

Πηγή ενημέρωσης Υπουργείο Παιδείας

Μοιραστείτε το: