Σάββατο, 14 Μαρτίου 2020

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της 14-3-2020
ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020

 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς την παράγραφο 5 του άρθρου 5, την παράγραφο 3 του άρθρου 18 και την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Συντάγματος.

2.Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

3.Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο πρώτο: Έκτακτα μέτρα για τη διασφάλιση της τροφοδοσίας της αγοράς και τη λειτουργία υπεραγορών τροφίμων και επιχειρήσεων εστίασης

Άρθρο δεύτερο: Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής

Άρθρο τρίτο: Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Άρθρο τέταρτο: Μέτρα ενίσχυσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο πέμπτο: Έκτακτα μέτρα ιχνηλάτησης κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο έκτο: Επίταξη κινητών πραγμάτων, αναλώσιμων και μη, για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο έβδομο: Έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών ασθενοφόρων

Άρθρο όγδοο: Διαδικασία αποδοχής δωρεών

Άρθρο ένατο: Πρόσθετα μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης και περιορισμού της διασποράς της νόσου

Άρθρο δέκατο: Προσλήψεις στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας, στα πανεπιστημιακά και στρατιωτικά νοσοκομεία

Άρθρο ενδέκατο: Εφαρμογή άδειας ειδικού σκοπού σε ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας

Άρθρο δωδέκατο: Ανάθεση υπηρεσιών από τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους

Άρθρο δέκατο τρίτο: Μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων

Άρθρο δέκατο τέταρτο: Ειδική διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού στον τομέα της ενέργειας, ύδρευσης και προμήθειας καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού Εξαίρεση κάλυψης από τον τακτικό προϋπολογισμό άδειας ειδικού σκοπού

Άρθρο δέκατο πέμπτο: Έκτακτη διαδικασία για επιχειρήσεις/εργοδότες, που έχουν εξαντλήσει τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων

Άρθρο δέκατο έκτο: Δυνατότητα έκτακτης και προσωρινής παρέκκλισης από την απαγόρευση λειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες για συγκεκριμένες επιχειρήσεις

Άρθρο δέκατο έβδομο: Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

Άρθρο δέκατο όγδοο: Κάλυψη αναγκών καθαριότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Άρθρο δέκατο ένατο: Έκτακτη εφαρμογή μεθόδου τηλεκατάρτισης στα προγράμματα ανέργων ή εργαζομένων

Άρθρο εικοστό: Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσων μελών και παράταση προθεσμιών διοικητικών προσφυγών

Άρθρο εικοστό πρώτο: Προσλήψεις προσωπικού σε προνοιακούς φορείς και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού στο προσωπικό τους

Άρθρο εικοστό δεύτερο: Αναβολή εξέτασης εκκρεμών ενδικοφανών προσφυγών και αναστολή προθεσμίας άσκησής τους

Άρθρο εικοστό τρίτο: Μηχανισμοί ελέγχου της εφαρμογής κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού και διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο εικοστό τέταρτο: Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών

Άρθρο εικοστό πέμπτο: Μέτρα διευκόλυνσης ευπαθών ομάδων

Άρθρο εικοστό έκτο: Υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης

Άρθρο εικοστό έβδομο: Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας

Άρθρο εικοστό όγδοο: Έκτακτα μέτρα για το προσωπικό των αερολιμένων της χώρας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Άρθρο εικοστό ένατο: Αναστολή λειτουργίας Επιτροπής Προσφυγών Υπουργείου Τουρισμού

Άρθρο εικοστό πέμπτο: Μέτρα διευκόλυνσης ευπαθών ομάδων

Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση δύνανται να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την Υπηρεσία για τον λόγο αυτό. Η ειδική άδεια απουσίας κατά το προηγούμενο εδάφιο παύει με απόφαση του αρμοδίου οργάνου όταν εκλείψουν οι λόγοι χορήγησής της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας δύναται να επεκτείνεται η ως άνω διευκόλυνση και σε άλλες ευπαθείς ομάδες.

Άρθρο εικοστό έκτο: Υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης

Άρθρο εικοστό έβδομο: Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας

Άρθρο εικοστό όγδοο: Έκτακτα μέτρα για το προσωπικό των αερολιμένων της χώρας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Άρθρο εικοστό ένατο: Αναστολή λειτουργίας Επιτροπής Προσφυγών Υπουργείου Τουρισμού

Άρθρο τριακοστό: Κατεπείγουσες διατάξεις για την ενημέρωση του κοινού στο πλαίσιο της αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού

Άρθρο τριακοστό πρώτο: Μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων

 

Διαβάστε αναλυτικά την ΠΝΠ 14.03.20 εδώ

 

 

Μοιραστείτε το: