Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020

Ερμηνευτική Εγκύκλιος - ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 

Σε συνέχεια της ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 928 Β’/18.03.2020 και του 25ου άρθρου της από 14.03.2020 ΠΝΠ, ακολουθεί η παρούσα ερμηνευτική εγκύκλιος με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189 - 20.03.2020 του Υπ. Εσωτερικών, με θέμα: Νέες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

 

Α. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΚΥΑ 14-3-2020: Σύμφωνα με το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14-3-2020 ΠΝΠ «Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση δύνανται να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την Υπηρεσία για τον λόγο αυτό. Η ειδική άδεια απουσίας κατά το προηγούμενο εδάφιο παύει με απόφαση του αρμοδίου οργάνου όταν εκλείψουν οι λόγοι χορήγησής της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας δύναται να επεκτείνεται η ως άνω διευκόλυνση και σε άλλες ευπαθείς ομάδες

ΠΝΠ 18-03-2020: Κατ’ εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων εκδόθηκε επιπλέον η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /315/οικ.8030/18-03-2020 (Β’ 928, ΑΔΑ ΨΔ8Χ46ΜΤΛ6-4Σ0) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19». Κατόπιν των ανωτέρω ως ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 είναι συνολικά οι κάτωθι:
· Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια.
· Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια.
· Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη.
· Καρκινοπαθείς υπό ενεργό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία
· Μεταμοσχευμένοι ασθενείς. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη αυτή ομάδα αυξημένου κινδύνου προσδιορίζεται από την Εθνική Επιτροπή προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID -19 συγκεκριμένα ως εξής: Μεταμοσχευμένοι ασθενείς υπό ενεργό ανοσοκαταστολή, που λαμβάνουν 2 ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.

σύμφωνα με την οποία:

Η ειδική αυτή άδεια απουσίας των υπαλλήλων που υπάγονται στις προαναφερόμενες ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 κατά τις ισχύουσες διατάξεις χορηγείται υποχρεωτικά και προκειμένου να αποδειχθεί η υπαγωγή του υπαλλήλου στις ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον αυτό δεν προκύπτει ήδη από το Αρχείο της Υπηρεσίας και το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου, θα πρέπει να κατατίθενται ή να αναζητούνται αρμοδίως ιατρικές γνωματεύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί ή θα χορηγηθούν για τον σκοπό αυτό ή άλλα δικαιολογητικά, όπως πχ πιστοποιητικά ΚΕΠΑ εν ισχύ, γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομείου κοκ.

Προκειμένου να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού, αλλά και για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέτουν σχετική υπεύθυνη δήλωση και σε εύλογο χρόνο αλλά σε κάθε περίπτωση αμέσως μετά την επάνοδό τους στην Υπηρεσία, θα καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς απόδειξη του ότι είναι δικαιούχοι της εν λόγω ειδικής αυτής άδειας. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά ή εφόσον από τα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύεται η υπαγωγή των αιτούντων την άδεια αυτή στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού θα προβούν σε κάθε περαιτέρω ενέργεια σύμφωνα με τις πάγιες ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την διευθέτηση του χρονικού διαστήματος απουσίας των υπαλλήλων αυτών και κατά συνέπεια ο/η υπάλληλος δύναται να απουσιάσει με άλλου είδους άδεια από τις προβλεπόμενες στις πάγιες ρυθμίσεις περί χορήγησης αδειών (π.χ. κανονική άδεια, υπηρεσιακή άδεια, άδεια άνευ αποδοχών). Προς εξυπηρέτηση και διευκόλυνση τόσο των ενδιαφερομένων όσο και της υπηρεσίας, όπου υπηρετούν οι εν λόγω υπάλληλοι, είναι αυτονόητη και η συνδρομή των ελεγκτών ιατρών ή και των ιατρών εργασίας, όπου υπάρχουν για την ορθή εφαρμογή των σχετικών ως άνω διατάξεων.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι βάσει των αποφάσεων της ως άνω αρμόδιας Επιτροπής, επί των οποίων έχουν εκδοθεί και οι σχετικές εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας, σε περίπτωση που υπάλληλοι του Δημοσίου διαμένουν με άτομα που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη covid19, λαμβάνουν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξουν την υγεία των οικείων τους, όπως και ο γενικός πληθυσμός, χωρίς ωστόσο να δικαιούνται ειδικής άδειας απουσίας, ελλείψει προς το παρόν σχετικής προς τούτο ανάγκης και πρόβλεψης. Ωστόσο και στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε κάθε φορέα, θα ήταν δυνατό να εκτιμηθεί η ιδιαίτερη αυτή περίσταση από το αρμόδιο όργανο διοίκησης και να ανατεθεί στους υπαλλήλους αυτούς εξ αποστάσεως παροχή εργασίας με όρους τέτοιους ώστε αφενός να διασφαλίζεται η προστασία των οικείων τους, αλλά αφετέρου να μην διακυβεύεται και η υγεία των λοιπών συναδέλφων, οι οποίοι λόγω του ως άνω χειρισμού ενδεχομένως να πρέπει να παρίστανται διαρκώς στην Υπηρεσία.

Τέλος, οι υπάλληλοι του Δημοσίου που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω διατάξεις της σχετικής ΠΝΠ και της ΚΥΑ ως ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη covid19, δύνανται κατά την κρίση των αρμοδίων θεραπόντων ιατρών τους να προσκομίσουν εκείνα τα δικαιολογητικά δυνάμει των οποίων είναι δυνατή η χορήγηση άδειας στους υπαλλήλους αυτούς, σύμφωνα με τις πάγιες κείμενες διατάξεις (π.χ. αναρρωτική άδεια) ή εναλλακτικά θα ήταν και πάλι δυνατή η στάθμιση της δυνατότητας παροχής εκ μέρους τους αποκλειστικά παροχής εξ αποστάσεως εργασίας.

 

Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δεδομένης της υφιστάμενης κρίσης, αλλά και των διατάξεων που ρυθμίζουν τα θέματα δικαιολογημένης απουσίας ορισμένων υπαλλήλων με άδεια ειδικού σκοπού ή με ειδική άδεια απουσίας, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Α της παρούσας και στο κεφάλαιο Δ’ της ανωτέρω β σχετικής εγκυκλίου, η προσκόμιση υπευθύνων δηλώσεων ή δικαιολογητικών που κατά περίπτωση απαιτούνται να κατατεθούν, δεν αναιρεί την γενικότερη υπέρτερου σκοπού υποχρέωση όλων για προάσπιση και διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, η οποία συναρτάται και από την ατομική υγεία του καθενός. Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι ήδη πολλές υπηρεσίες έχουν περιορίσει τις ώρες προσέλευσης του κοινού, δεν είναι απαιτητή η προηγούμενη προσκόμιση των δικαιολογητικών για την δικαιολόγηση της απουσίας συγκεκριμένης κατηγορίας υπαλλήλων. Επί παραδείγματι: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 περ.γ του άρθρου 5 της από 11-3-20 ΠΝΠ χορηγείται κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης άδεια ειδικού σκοπού στους γονείς δημοσίους υπαλλήλους στην περίπτωση που ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου του Δημοσίου δεν εργάζεται, αλλά είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) και λαμβάνει επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Προκειμένου να διασφαλισθεί τόσο η άμεση άσκηση του δικαιώματος αυτού από τους εν λόγω υπαλλήλους όσο και η αξιοπιστία της διαδικασίας, η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό web banking τρέχουσας πληρωμής από τον ΟΠΕΚΑ.

Εναλλακτικά, οι οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού απολογιστικά μετά την επάνοδο των υπαλλήλων στην υπηρεσία δύνανται με τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ και το ονοματεπώνυμο του/της συζύγου που είναι δικαιούχος προνοιακού επιδόματος να αποστέλλουν σχετικό αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ στο e-mail [email protected] προκειμένου να επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά η καταβολή επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ. Σε περίπτωση που κατά τη διασταύρωση στοιχείων κατά τα ανωτέρω δεν βεβαιωθεί η καταβολή προνοιακού επιδόματος στον/στην σύζυγο του/της υπαλλήλου του Δημοσίου η απουσία του/της θα αποτελεί στο σύνολό της κανονική άδεια ή οποιαδήποτε άλλη άδεια σύμφωνα με τις πάγιες ισχύουσες διατάξεις για τη διευθέτηση του χρονικού διαστήματος απουσίας των υπαλλήλων αυτών.

Γενικότερα, και δεδομένης της ατομικής ευθύνης του καθενός κατά την υποβολή υπευθύνων δηλώσεων, αλλά και της ευθύνης που απορρέει γενικότερα από την ιδιότητα του υπαλλήλου του Δημοσίου, για οποιαδήποτε ειδική άδεια δεν αποδειχθεί τελικά ότι αποτελεί δικαίωμα του υπαλλήλου που έκανε χρήση αυτής, θα ακολουθείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού οποιαδήποτε κατά νόμο απαιτούμενη ενέργεια προς τήρηση της αρχής της νομιμότητας.

Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε ότι βρίσκεται εν εξελίξει διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων με την ανάπτυξη ειδικής προς τούτο εφαρμογής, για την οποία θα υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση.

 

Διαβάστε αναλυτικά την Εγκύκλιο 20.03.20 εδώ

Μοιραστείτε το: