Τρίτη, 14 Μαΐου 2024

Εγκύκλιος για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2024-2025 Τρέχον

 

Αναρτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2024-2025

Η έγκριση για παροχή στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή για το διδακτικό έτος 2024-2025 κατόπιν αιτήματος του/της γονέα/κηδεμόνα, αφορά σε μαθητές/τριες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης που φοιτούν σε σχολικές μονάδες του δημοσίου αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ, για τους/τις οποίους/ες έχει εκδοθεί ανάλογη Γνωμάτευση/Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου.


Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση υποστήριξης μαθητή/τριας από Σχολικό Νοσηλευτή είναι τα παρακάτω:

1. Aίτηση του γονέα/κηδεμόνα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Γ) που υποβάλλεται στη σχολική μονάδα που πρόκειται να
φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια κατά το σχολικό έτος 2024-2025, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία
εγγραφής/μετεγγραφής του/της. Τα αιτήματα υποβάλλονται στις σχολικές μονάδες φοίτησης των μαθητών/τριων
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τις μέρες λειτουργίας τους, έως:

 • από την Τρίτη 14/05/2024* έως και την Παρασκευή, 21/06/2024 για την Α/θμια Εκπαίδευση (που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2024-2025
  από Προνήπιο έως και ΣΤ΄ Δημοτικού)
 • από τη Δευτέρα 10/6/2024 έως και την Παρασκευή 28/06/2024 για την Β/θμια Εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένων και αυτών που θα φοιτήσουν
  κατά το σχολικό έτος 2024-2025 στην Α΄ Γυμνασίου
 • και εκ νέου από την έναρξη  02/09/2024 (και για τις δύο βαθμίδες Α/θμια και Β/θμια) και καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα μπορούν να κάνουν αίτηση για Σχολικό Νοσηλευτή.

Οι παρακάτω ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ εγγραφών/μετεγγραφών ρυθμίζονται ως εξής:
1.1. Για τους μαθητές/τριες που εγγράφονται για πρώτη φορά στο Νηπιαγωγείο/ Δημοτικό Σχολείο και
σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες της παρούσας εγκυκλίου, «η ολοκλήρωση της εγγραφής» ταυτίζεται
χρονικά με τον ακριβή προσδιορισμό της σχολ. μονάδας που πρόκειται να φοιτήσει ο μαθητής/τρια
που σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 44 του ν. 4777/2021 (Α΄25) είναι η 10η Απριλίου εκάστου έτους
κατά μέγιστον.

1.2. Για τους μαθητές/τριες θα που φοιτήσουν για πρώτη φορά στην Α΄ Γ/σίου και σε ό,τι αφορά στις
διαδικασίες της παρούσας εγκυκλίου, «η ολοκλήρωση της εγγραφής» αφορά στη σχολική μονάδα
Β/θμιας Εκπ/σης (Γ/ΣΙΟ) που πρόκειται να φοιτήσουν κατά το επόμενο σχολ. έτος , σύμφωνα με τις
διαδικασίες της παρ. 3 του άρθ. 9 της με αρ. 68027/ΓΔ4/23.6.2023 (Β΄4037) Υπ. Απόφασης.

1.3. Για τους μαθητές/τριες που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στην Α΄ Λυκείου και για τους οποίους
δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία εγγραφής και οριστικοποίησης της κατανομής τους στην
αντίστοιχη σχολική μονάδα (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ), τα αιτήματα για τις στηρίξεις της παρούσας εγκυκλίου
κατατίθενται ως εξής:

 •  για την Α΄ Λυκείου των ΕΠΑΛ: στη σχολική μονάδα της πρώτης τους επιλογής, όπως αυτή έχει
  δηλωθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών e-eggrafes, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις
  ημερομηνίες που έχουν οριστεί στην παρούσα εγκύκλιο
 • για την Α΄ Λυκείου των ΓΕΛ: στο ΓΕΛ υπαγωγής τους, με βάση την ταχυδρομική διεύθυνση,
  καθ’ υπόδειξη της Διεύθυνσης του Γυμνασίου.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ανωτέρω ρύθμιση, αφορά αποκλειστικά στην κατάθεση του αιτήματος για τις
  στηρίξεις της εν λόγω εγκυκλίου και σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζει ότι η σχολική μονάδα
  υποδοχής του αιτήματος θα αποτελέσει και τη σχολική μονάδα φοίτησης του/της μαθητή/τριας. Η
  σχολική μονάδα στην οποία θα φοιτήσει τελικά ο/η μαθητής/τρια, θα κριθεί από τη Διεύθυνση
  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις εγγραφές των μαθητών/τριών της
  Α΄ Λυκείου των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

1.4. Για τις περιπτώσεις των μαθητών/τριών Α/θμιας που μετεγγράφονται βάσει της παρ. 6 του άρθρου
8 του ΠΔ 79/2017, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 44 του Ν.4777/2021, η
αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της μετεγγραφής στη νέα σχολική μονάδα
φοίτησης.

Δεν εγκρίνονται αιτήματα που αφορούν στον/στην ίδιο/α μαθητή/τρια για περισσότερες στηρίξεις της μίας, της παρούσας εγκυκλίου, για το ίδιο σχολικό έτος.

2. Πρωτότυπη γνωμάτευση/βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου, που έχει εκδοθεί μέσω του
Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., στην οποία πρέπει να περιγράφεται με
σαφήνεια η αναγκαιότητα υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, εκδοθείσα έως 6 μήνες νωρίτερα
από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του/της γονέα στη σχολική μονάδα (εντός των
προθεσμιών της παρούσας εγκυκλίου). Η εν λόγω Γνωμάτευση/Βεβαίωση φέρει σφραγίδα από
Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), όπως και ευδιάκριτη την
σφραγίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (στρογγυλή) και προσκομίζεται απαραιτήτως μαζί με την
αίτηση του/της γονέα. Πρέπει επίσης, να περιγράφεται οπωσδήποτε ο σκοπός για τον οποίο εκδόθηκε η εν
λόγω Γνωμάτευση- «για σχολικό νοσηλευτή» (και ΟΧΙ "για κάθε νόμιμη χρήση"- προσοχή!) άρθ. 1 παρ. 3 σημ. «δ». και αρθ.4 παρ.1 σημείο «v» της
με αρ.4062/Β΄/2021 ΚΥΑ (Β΄3549).
Στην Γνωμάτευση /Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου, που έχει εκδοθεί μέσω του Συστήματος
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., ο αριθμός πρωτοκόλλου ταυτίζεται με τον αριθμό
του «ραβδωτού κώδικα» (Barcode) της εκδοθείσας βεβαίωσης.


3. Ο συνημμένος «ΠΙΝΑΚΑΣ 3», συμπληρωμένος με όλα τα ζητούμενα στοιχεία στα σχετικά πεδία για
την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (από τις Δ/νσεις Εκπ/σης και Περιφ. Δ/νσεις
Εκπ/σης). Θα τον βρείτε στην εγκύκλιο.

 

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για να διαβάσετε αναλυτικά την Εγκύκλιο, στην οποία επισυνάπτονται και τα σχετικά ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ που θα σας χρειαστούν για την έγκριση του αιτήματος. (-->Η στήριξη από Σχολικό Νοσηλευτή είναι στο Κεφάλαιο Γ της εγκυκλίου)

Μοιραστείτε το: