Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2023

Εγκύκλιος για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2023-2024

 

Αναρτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2023-2024

Η έγκριση για παροχή στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή για το διδακτικό έτος 2023-2024 κατόπιν
αιτήματος του/της γονέα/κηδεμόνα, αφορά σε μαθητές/τριες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης που φοιτούν
σε σχολικές μονάδες του δημοσίου αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ, για τους/τις οποίους/ες έχει εκδοθεί
ανάλογη Γνωμάτευση/Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου.


Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση υποστήριξης μαθητή/τριας από Σχολικό Νοσηλευτή είναι τα παρακάτω:

1. Aίτηση του γονέα/κηδεμόνα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Γ) που υποβάλλεται στη σχολική μονάδα που πρόκειται να
φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια κατά το σχολικό έτος 2023-2024, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία
εγγραφής του/της. Τα αιτήματα υποβάλλονται στις σχολικές μονάδες φοίτησης των μαθητών/τριων
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τις μέρες λειτουργίας τους, έως:

  • την Τετάρτη 21/6/2023* για την Α/θμια Εκπαίδευση
  • την Παρασκευή 30/6/2023* για την Β/θμια Εκπαίδευση
  • και εκ νέου από Παρασκευή 01/09/2023 και και καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα μπορούν να κάνουν αίτηση για Σχολικό Νοσηλευτή.


* Κατά τις ημερομηνίες αυτές οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να έχουν καταθέσει το σύνολο των
απαραίτητων δικαιολογητικών. Μετά το πέρας των ημερομηνιών αυτών δεν κατατίθεται κανένα
δικαιολογητικό ακόμα και αν αυτό έχει εκδοθεί εμπρόθεσμα.

2. Πρωτότυπη γνωμάτευση/βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου, που έχει εκδοθεί μέσω του
Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., στην οποία πρέπει να περιγράφεται με
σαφήνεια η αναγκαιότητα υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, εκδοθείσα έως 6 μήνες νωρίτερα
από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του/της γονέα στη σχολική μονάδα (εντός των
προθεσμιών της παρούσας εγκυκλίου). Η εν λόγω Γνωμάτευση/Βεβαίωση φέρει σφραγίδα από
Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), όπως και ευδιάκριτη την
σφραγίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (στρογγυλή) και προσκομίζεται απαραιτήτως μαζί με την
αίτηση του/της γονέα. Πρέπει επίσης, να περιγράφεται οπωσδήποτε ο σκοπός για τον οποίο εκδόθηκε η εν
λόγω Γνωμάτευση- «για σχολικό νοσηλευτή» (και ΟΧΙ "για κάθε νόμιμη χρήση"- προσοχή!) άρθ. 1 παρ. 3 σημ. «δ». και αρθ.4 παρ.1 σημείο «v» της
με αρ.4062/Β΄/2021 ΚΥΑ (Β΄3549).
Στην Γνωμάτευση /Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου, που έχει εκδοθεί μέσω του Συστήματος
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., ο αριθμός πρωτοκόλλου ταυτίζεται με τον αριθμό
του «ραβδωτού κώδικα» (Barcode) της εκδοθείσας βεβαίωσης.

Εναλλακτικά, και αποκλειστικά για το σχολ. έτος 2023-2024, δύναται να προσκομίζεται 
και πρωτότυπη Γνωμάτευση/Bεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου, στην οποία να περιγράφεται με 
σαφήνεια η αναγκαιότητα υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, εκδοθείσας εντός εξαμήνου από 
την ημερομηνία αίτησης του γονέα/κηδεμόνα και η οποία να φέρει σφραγίδα από Διευθυντή/ντρια 
Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). ή Πανεπιστημιακής Κλινικής. Η γνωμάτευση/βεβαίωση 
του Δημόσιου Νοσοκομείου υποχρεωτικά φέρει πρωτόκολλο, ημερομηνία και ευδιάκριτη σφραγίδα (στρογγυλή) 
και προσκομίζεται απαραιτήτως μαζί με την αίτηση του γονέα/κηδεμόνα. Οπωσδήποτε επίσης, περιγράφεται ο σκοπός για
τον οποίο εκδόθηκε η εν λόγω Γνωμάτευση («για σχολ. νοσηλευτή»).


3. Βεβαίωση φοίτησης του/της μαθητή/τριας, όπου αναγράφεται η τάξη που θα φοιτήσει ο/η
μαθητής/τρια τον Σεπτέμβριο του 2023, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο διαβιβαστικό του/της
Δ/ντή/ ντριας ή Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας προς την οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2).

4. Ο συνημμένος «ΠΙΝΑΚΑΣ 3», συμπληρωμένος με όλα τα ζητούμενα στοιχεία στα σχετικά πεδία για
την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (από τις Δ/νσεις Εκπ/σης και Περιφ. Δ/νσεις
Εκπ/σης). Θα τον βρείτε στην εγκύκλιο.

 

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για να διαβάσετε αναλυτικά την Εγκύκλιο, στην οποία επισυνάπτονται και τα σχετικά ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ που θα σας χρειαστούν για την έγκριση του αιτήματος. (-->Η στήριξη από Σχολικό Νοσηλευτή είναι στο Κεφάλαιο Γ της εγκυκλίου)

Μοιραστείτε το: