Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020

Εγκύκλιος Ειδικών ΑΔΕΙΩΝ και ΩΡΑΡΙΟΥ Δημοσίων Υπαλλήλων

Στο ΦΕΚ 53 Α΄ δημοσιεύτηκε ο ν.4674/2020 «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ρύθμιση ζητημάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 47 του οποίου περιλαμβάνονται νομοθετικές ρυθμίσεις για θέματα αδειών και ωραρίου των δημοσίων υπαλλήλων.

 

Η παρούσα εγκύκλιος χωρίζεται σε δύο κεφάλαια το πρώτο εκ των οποίων αφορά τις άδειες και τις διευκολύνσεις των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση ΙΔΑΧ που ρυθμίζονται με το άρθρο 47 του ν. 4674/2020 και το δεύτερο μία επισκόπηση των αδειών που κατά βάση κάνουν χρήση και δικαιούνται οι υπάλληλοι του Δημοσίου με σχέση ΙΔΟΧ, τόσο αυτών που θεσπίζονται με τον παρόντα νόμο όσο και αυτών που ήδη ισχύουν.

 

Συγκεκριμένα για τους ίδιους τους υπαλλήλους που είναι πάσχοντες απο Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 ή για τους γονείς παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 ισχύουν τα ακόλουθα άρθρα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΑΧ

2. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 6 ΗΜΕΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Με τις διατάξεις της παρ. 1 (α3) και (β3) του άρθρου 47 του ν. 4674/2020 αντικαθίσταται η 
παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 3528/2007 και του άρθρου 57 του ν.3584/2007 και 
προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης ειδικής άδειας έξι (6) εργάσιμων ημερών με αποδοχές κάθε χρόνο,  
επιπλέον της κανονικής για τους υπάλληλοι που δεν υπάγονται στην παράγραφο. Ειδικότερα:

i) Υπάλληλοι που δεν υπάγονται στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 50 του ΥΚ, για τις
οποίες χορηγείται η ειδική άδεια των 22 ημερών και α) έχουν οι ίδιοι ποσοστό αναπηρίας
πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, ή β) έχουν ανήλικα ή ενήλικα τέκνα, τα οποία δεν
εργάζονται λόγω της αναπηρίας αυτής, με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και
άνω, δικαιούνται ειδική άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών με αποδοχές κάθε χρόνο, επιπλέον
της κανονικής.


Προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω ειδικής άδειας είναι:

 • ο/η υπάλληλος να μην δικαιούται την ειδική άδεια των 22 ημερών για το ίδιο
  πρόσωπο
 • πιστοποίηση ποσοστού αναπηρίας 50% και άνω για τον/την ίδιο/ -α τον/την
  υπάλληλο ή τέκνο αυτού/αυτής από ΚΕ.Π.Α.
 • εφόσον τα τέκνα είναι ενήλικα, απαιτείται προσκόμιση εκείνων των δικαιολογητικών
  (όπως π.χ. φορολογικές δηλώσεις, πιστοποιητικά ΚΕΠΑ ή άλλα αρμοδίως χορηγηθέντα
  δημόσια έγγραφα), από τα οποία θα προκύπτει ότι το τέκνο δεν εργάζεται και είναι
  ανίκανο προς εργασία λόγω της αναπηρίας.

 

ii) Σε περίπτωση που ο/η υπάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια για περισσότερα από ένα
πάσχοντα πρόσωπα, η ειδική άδεια των 6 ημερών με αποδοχές προσαυξάνεται κατ’
ανώτατο όριο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο.

 • Σε περίπτωση που για το ίδιο πάσχον πρόσωπο δικαιούχοι της άδειας είναι
  περισσότεροι του ενός υπάλληλοι, η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται κατ’
  ανώτατο όριο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο για το σύνολο των
  δικαιούχων υπαλλήλων αθροιστικά.
 • Με δήλωση των συνδικαιούχων υπαλλήλων καθορίζεται ο αριθμός των ημερών
  που θα λάβει κάθε δικαιούχος υπάλληλος από το σύνολο των δέκα (10) εργάσιμων
  ημερών τον χρόνο που δικαιούνται για το ίδιο πάσχον πρόσωπο αθροιστικά.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω ισχύουν αντίστοιχα τα ανωτέρω παραδείγματα για τη
χορήγηση της ειδικής άδειας των 22 ημερών.

 

11. ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (άρθρο 16 ν.2527/1997)
Α) Με τις διατάξεις της παρ. 9α του άρθρου 47 του ν. 4674/2020 αντικαθίσταται η παρ. 4
του άρθρου 27 της παρ. 1 του ν. 4305/2014 και του άρθρου 16 του ν.2527/1997 και 
προβλέπεται πλέον ότι το μειωμένο ωράριο κατά μία (1) ώρα την ημέρα δικαιούνται οι 
μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ που έχουν παιδιά 
έως 18 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% 
και άνω, αντί της ηλικίας των 15 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα.


Επίσης, όσον αφορά τη χορήγηση μειωμένου ωραρίου για σύζυγο με αναπηρία,
προστίθεται, πέραν της προϋπόθεσης της συντήρησης αυτού και η προϋπόθεση της
φροντίδας του, προκειμένου να διευκρινιστεί ότι η έννοια της συντήρησης σχετίζεται
περισσότερο με την υποχρέωση καθημερινής επιμέλειας αυτού και όχι με την οικονομική
του συντήρηση. Για την απόδειξη της υποχρέωσης απαιτείται πιστοποιητικό από Κ.Ε.Π.Α.,
στο οποίο αναφέρεται ότι ο/η σύζυγος χρήζει βοήθειας άλλου προσώπου ή σχετική
υπεύθυνη δήλωση του/ της υπαλλήλου ότι συντηρεί και φροντίζει τον/την σύζυγό του/ της
που έχει ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που η
καθημερινή φροντίδα του/ της συζύγου παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς
κοινωνικής πρόνοιας δεν είναι δυνατή η χορήγηση της διευκόλυνσης του μειωμένου
ωραρίου, καθώς στην περίπτωση αυτή δεν πληρούται η προϋπόθεση της συντήρησης
και φροντίδας του/ της συζύγου.


Β) Με τις διατάξεις της παρ. 9β του άρθρου 47 του ν.4674/2020 στο άρθρο 16 του
ν.2527/1997 προστέθηκε παράγραφος 6 με την οποία προβλέπονται τα εξής:
-Σε περίπτωση που στον/ στην υπάλληλο αντιστοιχούν περισσότερα από ένα πρόσωπα, τα
οποία υπάγονται στις προϋποθέσεις των παρ. 4 και 5 του ίδιου άρθρου (ο ίδιος ο/ η
υπάλληλος, τα τέκνα και ο/η σύζυγος) το ωράριο δεν μειώνεται αθροιστικά.
Παράδειγμα:
Σε υπάλληλο με ποσοστό αναπηρίας 70% που έχει τέκνο ηλικίας 16 ετών που πάσχει από
σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% ή/ και
σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 80%, τον οποίο συντηρεί και φροντίζει, το ωράριο εργασίας
μειώνεται για όλες τις ως άνω περιπτώσεις κατά μία (1) ώρα και όχι αθροιστικά για εκάστη
των ως άνω περιπτώσεων.

 

Διαβάστε εδώ όλη την εγκύκλιο

Μοιραστείτε το: