Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2022

Βγήκε η εγκύκλιος για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2022-2023

 

Βγήκε η εγκύκλιος για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2022-2023

Η έγκριση για παροχή στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή για το διδακτικό έτος 2022-2023 κατόπιν
αιτήματος του/της γονέα/κηδεμόνα, αφορά σε μαθητές/τριες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης που φοιτούν
σε σχολικές μονάδες του δημοσίου αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ, για τους/τις οποίους/ες έχει εκδοθεί
ανάλογη Γνωμάτευση/Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου.


Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση υποστήριξης μαθητή/τριας από Σχολικό Νοσηλευτή είναι τα
παρακάτω:

1. αίτηση του γονέα/κηδεμόνα που υποβάλλεται στη σχολική μονάδα που πρόκειται να
φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια κατά το σχολικό έτος 2022-2023, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία
εγγραφής του/της. Τα αιτήματα υποβάλλονται στις σχολικές μονάδες φοίτησης των μαθητών/τριων
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τις μέρες λειτουργίας τους, έως:

  • την Τρίτη 21/6/2022* για την Α/θμια Εκπ/ση
  • την Πέμπτη 30/6/2022* για την Β/θμια Εκπ/ση
  •  και εκ νέου από Πέμπτη 01/09/2022 και μετά.


* Κατά τις ημερομηνίες αυτές οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να έχουν καταθέσει το σύνολο των
απαραίτητων δικαιολογητικών. Μετά το πέρας των ημερομηνιών αυτών δεν κατατίθεται κανένα
δικαιολογητικό ακόμα και αν αυτό έχει εκδοθεί εμπρόθεσμα.

2. πρωτότυπη γνωμάτευση/βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου, στην οποία να περιγράφεται με
σαφήνεια η αναγκαιότητα υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, εκδοθείσας εντός εξαμήνου από
την ημερομηνία αίτησης του γονέα/κηδεμόνα και η οποία να φέρει σφραγίδα από Διευθυντή/ντρια
Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). ή Πανεπιστημιακής Κλινικής. Η
γνωμάτευση/βεβαίωση του Δημόσιου Νοσοκομείου υποχρεωτικά φέρει πρωτόκολλο, ημερομηνία
και ευδιάκριτη σφραγίδα (στρογγυλή) και προσκομίζεται απαραιτήτως μαζί με την αίτηση του
γονέα/κηδεμόνα


3. βεβαίωση φοίτησης του/της μαθητή/τριας, όπου αναγράφεται η τάξη που θα φοιτήσει ο/η
μαθητής/τρια τον Σεπτέμβριο του 2022, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο διαβιβαστικό του/της
Δ/ντή/ ντριας ή Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας προς την οικεία Δ/νση Εκπ/σης.

4. ο συνημμένος «ΠΙΝΑΚΑΣ 3», συμπληρωμένος με όλα τα ζητούμενα στοιχεία στα σχετικά πεδία για
την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (από τις Δ/νσεις Εκπ/σης και Περιφ. Δ/νσεις
Εκπ/σης). (θα τον βρείτε στην εγκύκλιο)

Παρακαλώ πατήστε εδώ για την Εγκύκλιο στο κεφάλαιο Γ.

 

 

Μοιραστείτε το: