Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021

Προκήρυξη Επιχορήγησης Ερευνητικού Προγράμματος στο Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1

 

Η Πανελλήνια Ένωση Αγώνα κατά του Νεανικού Διαβήτη (Π.Ε.Α.Ν.Δ.), σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, (αρ. μητρώου στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα ΜΚΧ: 09110ΣΥΕ11096Ο68Ν/0326) που παραμένει σταθερά από το 1983 στο πλευρό των παιδιών και νέων με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 και των οικογενειών τους, προκηρύσσει διαγωνισμό μεταξύ των ενδιαφερομένων επιστημόνων υγείας προκειμένου να επιχορηγήσει ερευνητικό πρόγραμμα  με αντικείμενο την έρευνα στον τύπο 1 Σακχαρώδη Διαβήτη (Ινσουλινοεξαρτώμενο Σακχαρώδη Διαβήτη).

 

Υποψήφιοι για την επιχορήγηση δύνανται να είναι επιστήμονες (ιατροί, χημικοί, βιολόγοι, διατροφολόγοι) ή αντίστοιχες ερευνητικές ομάδες. Η διάρκεια της έρευνας είναι ετήσια, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα ακόμη έτος, βάσει της ετήσιας έκθεσης που πρέπει να υποβάλει ο ερευνητής. Δεν υφίσταται περιορισμός ηλικίας.


Η έρευνα δύναται να εστιάζεται στους παρακάτω τομείς που αφορούν αποκλειστικά το ΣΔΤ1:

  1. Διάγνωση,
  2. Πρόληψη,
  3. Φαρμακολογία (νέες τεχνικές ινσουλινοθεραπείας),
  4. Γενετική,
  5. Επιδημιολογία,
  6. Θεραπευτική αντιμετώπιση
  7. Επιπλοκές (πρόληψη, μηχανισμοί, επιδημιολογικά δεδομένα).

Η κρίσις των αιτήσεων που θα υποβληθούν, θα γίνει από τετραμελή επιτροπή ειδικών.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο [email protected], σε ειδικό έντυπο, που παρέχεται από την Π.Ε.Α.Ν.Δ. και να συνοδεύεται απο: 1) βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, 2) αναλυτική περιγραφή του ερευνητικού αντικειμένου, 3) τον χώρο διεξαγωγής της έρευνας, 4) σύντομη ανάλυση του απαιτούμενου εργαστηριακού υλικού, 5) σημαντικές δημοσιεύσεις του υποψηφίου, 6) οικονομοτεχνική ανάλυση των εξόδων και 7) βεβαίωση του φορέα, στον οποίο απασχολείται ο υποψήφιος για την δυνατότητα εκτελέσεως του ερευνητικού προγράμματος. Θα απαιτούνται εκθέσεις προόδου ανά τρίμηνο. Στις δημοσιεύσεις που τυχόν θα προκύψουν απαιτείται η μνεία της επιχορηγήσεως από την Π.Ε.Α.Ν.Δ..

 

Η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσόν των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€) με δυνατότητα ανανέωσης βάσει της ετήσιας έκθεσης αποτελεσμάτων του ερευνητού. Το ποσό αυτό αφορά αποκλειστικά αντιδραστήρια, υλικά απαραίτητα για την έρευνα και μικροσυσκευές. Δεν δύναται να δαπανηθεί για αμοιβές προσωπικού ή ταξίδια.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 31η Μαΐου 2022.

 

 

 

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2021

 

Η Πρόεδρος της Π.Ε.Α.Ν.Δ.

 Σοφία Μανέα

Μοιραστείτε το: